متى نستخدم there was و there were

.

2023-03-21
    صور على حرف غ